Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
RodzicE
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo

REKRUTACJA
ROK SZKOLNY 2019/2020

 

1.  Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz.996 ze zm.)  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów Wójt Gminy Lubichowo w Zarządzeniu Nr 6/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., ustalił terminy i  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w szkole podstawowej – załącznik nr 1.

 

Załącznik  nr 1

 

2.  Dyrektor Szkoły na podstawie art. 157 ust.1 oraz ust. 2 pkt.1,2,5  i art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz.996  ze zm.)  w Zarządzeniu nr 24/2018-2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie z dnia 01 lutego 2019 r., powołał Komisję Rekrutacyjną na rok szkolny 2019/2020 w składzie:

p. Sebastian Jach – przewodniczący,

p. Justyna Sobolewska – członek,

p. Jacek Szczech – członek.

 

 

3.   Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia Rodzica/prawnego opiekuna – załącznik nr 2 (art.130 ust.5 oraz art.133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz.U. z 2018 r., poz.996 ze zm.) z uwzględnieniem terminów zawartych w załączniku nr 1.   

Załącznik  nr 2  

4. Jeżeli o przyjęcie  do klasy I szkoły z wyznaczonym obwodem ubiegają się kandydaci zamieszkali poza obwodem, a szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 na podstawie złożonego wniosku – załącznik nr 3.

 

Załącznik nr 3        

 

5.  Na wniosek Rodziców/prawnych opiekunów naukę w szkole podstawowej może rozpocząć także dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Wniosek dla Rodziców  

6.  Obowiązkowo Rodzic/prawny opiekun po zakwalifikowaniu kandydata potwierdza wolę przyjęcia wyrażoną we wniosku na podstawie oświadczenia.

Oświadczenie składa się zgodnie z terminami zawartymi w załączniku nr 1.

 

Oświadczenie Rodziców