Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo
DIAGNOZY
EGZAMIN ÓSMOKLASISTYROK SZKOLNY 2018/2019WYNIKI VII DIAGNOZY PRÓBNEJ ÓSMOKLASISTÓW

 

2 kwietnia 2019 r. uczniowie klas ósmych pisali po raz czwarty próbną diagnozę z języka polskiego. Stanowiła ona siódmą diagnozę próbną z zakresu wiadomości i umiejętności uczniów przed planowanym egzaminem zewnętrznym – egzamin ósmoklasisty w kwietniu 2019  r.
W diagnozie wykorzystano zadania
dwóch wydawnictw – GWO i Nowa Era.

 

Wyniki ogólne:

 

klasa

śr. pkt.

% wyk. zadań

VIII a

8,00

36,00%

VIII b

12,00

52,00%

SZKOŁA

10,00

44,00%

 

·  Uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

 

VIIIa Kamil Brylowski, Marta Mazur, Maciej Bobkowski, Marta Jędrzejewska, Borys Warlikowski

VIIIb – Julia Birna, Aleksandra Breszka, Emilia Łojewska,  Dominika Sulewska, Agata Szramka, Weronika Noga, Małgorzata Toczek, Błażej Szyca, Dominik Fetke, Filip Bobkowski, Ewelina Wiaderna

 

·  Rekomendacje:

 

   ćwiczenia i doskonalenia wymaga:

 

- realizacja tematu wypowiedzi, gdzie forma wypowiedzi powinna być zgodna z formą wskazaną w poleceniu, a wszystkie elementy polecenia uwzględnione; wypowiedź, która w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu,

- elementy twórcze i elementy retoryczne w wypowiedzi pisemnej,

- kompetencje literackie i kulturowe, funkcjonalne wykorzystanie lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu oraz innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga, poprawność rzeczowa,

- styl odpowiedni do treści i formy wypowiedzi – jednolity,

- język: szeroki zakres środków językowych, tzn. zróżnicowana składnia oraz zróżnicowana leksyka, w tym np. bogata frazeologia, precyzyjne słownictwo, umożliwiające pełną i swobodną realizację tematu,

- ortografia i interpunkcja,

- czytanie poleceń ze zrozumieniem.WYNIKI VI DIAGNOZY PRÓBNEJ ÓSMOKLASISTÓW

 

18 marca 2019 r. uczniowie klas ósmych pisali po raz trzeci próbną diagnozę z języka angielskiego i języka niemieckiego. Stanowiła ona szóstą  diagnozę próbną z zakresu wiadomości i umiejętności uczniów przed planowanym egzaminem zewnętrznym – egzamin ósmoklasisty w kwietniu 2019  r. W diagnozie z języka angielskiego wykorzystano arkusz przygotowany przez nauczycieli języka angielskiego w oparciu o podręcznik „Oxford Repetytorium Ósmoklasisty”, a z języka niemieckiego arkusz 
z dostosowaniem zadań wydawnictwa ,,Nowa Era”. 

 

·  Język angielski

Wyniki ogólne:

 

klasa

śr. pkt.

% wyk.

zad.

1.Treść

2.Spójność

 i logika wypowiedzi

 

3.Zakres środków językowych

 

4.Poprawność środków językowych

 

4pkt.

2pkt.

2pkt.

2pkt.

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VIII a

4,57

46,00

2,4

60,0

1,1

57,0

0,60

29,0

0,5

24,0

VIII b

5,65

57,00

2,8

70,0

0,9

43,0

1,0

50,0

1,0

50,0

SZKOŁA

5,10

51,10

2,6

65,0

1,0

50,0

0,8

39,5

0,75

37,0

 

·  Uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

 

VIIIa Marcin Warmbier

 

VIIIb – Julia Birna, Aleksandra Breszka, Miłosz Moritz, Dominika Sulewska, Małgorzata Toczek

          

·  Rekomendacje:

- należy poszerzać znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) oraz zachęcać i motywować uczniów do utrwalania już poznanych wyrazów i zwrotów.

- regularnie robić zadania polegające na poprawianiu błędów w zdaniach,

- należy ćwiczyć posługiwanie się środkami językowymi adekwatnymi do danej sytuacji (znajomość funkcji językowych, reagowanie na wypowiedź),

- ćwicząc tworzenie przez uczniów własnej wypowiedzi pisemnej, należy zlecać do wykonania takie zadania, w których oprócz udzielania informacji, znajdzie się realizacja innych funkcji językowych takich jak udzielanie rady, proponowanie, ostrzeganie, prośby, itd.,

- zmniejszyć wykorzystanie receptywnych zadań sprawdzających zrozumienie, a zastąpić je produktywnymi zadaniami,

- podnosić świadomość językową ucznia poprzez tłumaczenie fragmentów tekstów na język polski.

 

·  Język niemiecki

 Wyniki ogólne:

Kl.

śr. pkt.

% wyk.

zad.

1. Reagowanie na wypowiedzi, znajomość środków      językowych

 

2. Rozumienie tekstów pisanych

3. Rozumienie wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi, znajomość środków językowych

4. Wypowiedź pisemna

18,5

2

8

10

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VIII b

15

39

7,5

41,0

1,25

63,0

3,25

41,0

3

30

 

·  Uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

 

VIIIb – Dominik Fetke

          

· Rekomendacje:

- należy poszerzać znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) oraz zachęcać i motywować do utrwalania już poznanych wyrazów i zwrotów,

- należy zwracać uwagę na prawidłowe pod względem gramatycznym i ortograficznym budowanie zdań oznajmujących i pytających,

- należy ćwiczyć posługiwanie się środkami językowymi adekwatnymi do danej sytuacji (znajomość funkcji językowych, reagowanie na wypowiedź),

- należy systematycznie przypominać szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym oraz złożonym,

- należy ćwiczyć tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych takich jak: e-mail, list prywatny, zaproszenie.


WYNIKI V DIAGNOZY PRÓBNEJ ÓSMOKLASISTÓW

 

28 lutego 2019 r. uczniowie klas ósmych pisali po raz drugi próbny sprawdzian z matematyki. Stanowił on piątą diagnozę próbną
z zakresu wiadomości i umiejętności uczniów przed planowanym egzaminem zewnętrznym – egzamin ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.
Do próbnej diagnozy
z matematyki  wykorzystano arkusz przygotowany przez Nową Erę. Diagnoza składała się z 9 zadań zamkniętych, gdzie można było uzyskać maksymalnie 9 punktów.

 

Wyniki ogólne:

klasa

śr. pkt.

% wyk. zadań

VIII a

3,10

34,50%

VIII b

3,70

40,60%

SZKOŁA

3,40

37,50%

 

· Uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

 

VIIIa - Kamil Brylowski, Marek Molenda

 

VIIIb – Julia Birna, Weronika Noga, Nikodem Rogowski, Ewelina Wiaderna, Katarzyna Cichon, Natalia Kolaska, Dominika Sulewska, Małgorzata Toczek

          

· Rekomendacje:

- mobilizować uczniów do większego skupienia w trakcie wykonywania zadań i wczytywania się w treść danego zadania, by poprawnie je wykonać,

- wykonywać zadania rozwijające logiczne myślenie,

- uświadamiać uczniów o znaczeniu wykonywania obliczeń i wykorzystania miejsca, które jest na to przeznaczone,

- organizować umiejętności porównywania ilorazowo i różnicowo liczb naturalnych,

- organizować umiejętności stosowania obliczeń procentowych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym,

- ćwiczyć rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanej wiedzy z zakresu arytmetyki oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.

 


 

WYNIKI IV DIAGNOZY PRÓBNEJ ÓSMOKLASISTÓW

29 stycznia 2019 r. uczniowie klas ósmych pisali po raz drugi próbny sprawdzian z języka polskiego. Stanowił on czwartą diagnozę próbną z zakresu wiadomości i umiejętności uczniów przed planowanym egzaminem zewnętrznym – egzamin ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.
Do próbnej diagnozy
z języka polskiego wykorzystano arkusz przygotowany przez Nową Erę, w której uczeń miał do napisania wypracowanie oparte na znajomości poznanych lektur obowiązkowych: „Balladynę” oraz „Małego Księcia”.

 

Wyniki ogólne:

klasa

śr. pkt.

% wyk. zadań

VIII a

14,00

68,00%

VIII b

8,00

42,00%

SZKOŁA

11,00

55,00%

 

·  Uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

 

VIIIa - Kamil Brylowski, Paulina Filipiak, Borys Warlikowki, Tytus Katkowski, Agnieszka Chmielowska, Marta Mazur, Jakub Szarmach, Oliwia Kirstan

 

VIIIb – Dominika Sulewska, Małgorzata Toczek, Julia Birna, Błażej Szyca.

 

·  Rekomendacje:

- doskonalić umiejętności językowe z szerokiego zakresu środków językowych (zróżnicowana składnia, leksyka) umożliwiające pełną i swobodną realizację tematu,

- ćwiczyć umiejętność pisania pracy bez błędów ortograficznych,

- ćwiczyć umiejętność pisania pracy bez błędów interpunkcyjnych,

- zachęcać i motywować uczniów do czytania lektur,      

- doskonalić umiejętność zastosowania elementów twórczych i retorycznych w pisaniu pracy,

- doskonalić umiejętność komponowania tekstu (zgodny z formą wypowiedzi, wypowiedź spójna i logiczna, podzielona na funkcjonalne, graficznie wyodrębnione akapity).    


WYNIKI III DIAGNOZY PRÓBNEJ ÓSMOKLASISTÓW

W dniach od 18 do 20 grudnia 2018 r.  uczniowie klas ósmych pisali po raz kolejny próbny egzamin ósmoklasisty. Stanowił on trzecią diagnozę próbną sprawdzającą wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego. Do próbnej diagnozy wykorzystano arkusze przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.


W diagnozach  występowały zarówno zadania otwarte i  zamknięte.

 

Język polski:

· wyniki ogólne:

klasa

śr. pkt.

% wyk. zadań

VIII a

19,2

38

VIII b

22,5

45

SZKOŁA

20,85

42

· uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

KAMIL BRYLOWSKI, JULIA BIRNA, SULEWSKA DOMINIKA, MAŁGORZATA TOCZEK, EMILIA ŁOJEWSKA, ALEKSANDRA BRESZKA, BŁAŻEJ SZYCA, KATARZYNA CICHON;

· rekomendacje:

- doskonalić rozpoznawanie rodziny wyrazów,

- doskonalić wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji, poprawnego uporządkowania w zależności ich funkcji w przekazie oraz wykonywanie przekształceń – streszczenie tekstu,

- ćwiczyć zasady tworzenia argumentów,

- doskonalić tworzenie wypowiedzi pisemnych – ogłoszenie, stosując poprawne pisanie z zasadami pisowni polskiej,

- ćwiczyć poprawne stosowanie imiesłowowego równoważnika zdania i rozumienia jego funkcji,

- doskonalić rozpoznawanie wyrazu podstawowego i pochodnego,

- zachęcać i motywować uczniów do czytania lektur,

- doskonalić tworzenie wypowiedzi, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami.                                          

 

Matematyka:

· wyniki ogólne:

klasa

śr. pkt.

% wyk. zadań

VIII a

11,00

37

VIII b

8,00

27

SZKOŁA

9,00

32

· uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

PAULINA FILIPIAK, AGNIESZKA CHMIELOWSKA, BORYS WARLIKOWSKI, JULIA BIRNA, EMILIA ŁOJEWSKA;

· rekomendacje:

- ćwiczyć stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki,

- doskonalić odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie,

- ćwiczyć wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz stosować wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych,

- ćwiczyć odczytywanie interpretowanie danych przedstawionych w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach,

- częściej ćwiczyć dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym,

- ćwiczyć rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanej wiedzy z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody,

- systematycznie pracować nad umiejętnościami matematycznymi na innych niż matematyka przedmiotach,

- objąć dodatkowym wsparciem w edukacji matematycznej uczniów klasy VIII B i mających problemy z klasy VIII A,

- przeprowadzić kolejną diagnozę w zakresie matematyki po wdrożeniu działań wspierających z wykorzystaniem materiałów proponowanych przez wydawnictwa.

 

 

Język angielski:

· wyniki ogólne:

klasa

śr. pkt.

% wyk.

zad.

1.Rozumienie ze słuchu

2.Znajomość funkcji językowych

 

13

11

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VIII a

24,00

38

4,80

37

4,95

45

VIII b

31,00

53

7,50

58

6,09

55

SZKOŁA

27,70

46

6,15

47

5,52

50

 

klasa

3. Rozumienie tekstów pisanych

4. Znajomość środków językowych

5. Wypowiedź pisemna

15

11

10

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VIII a

7,75

52

4,10

37

2,40

24

VIII b

8,82

59

4,91

44

4,82

48

SZKOŁA

8,28

55

4,50

41

3,61

36

 

· uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

KAMIL BRYLOWSKI, PAULINA FILIPIAK, MAŁGORZATA TOCZEK, DOMINIKA SULEWSKA, JULIA BIRNA;

· rekomendacje:

- należy ćwiczyć rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z uczniami, szczególną uwagę skupiając na rozwiązywaniu zadań otwartych,

- należy przypominać uczniom o uważnym czytaniu poleceń oraz o stosowaniu się do ich treści w celu uniknięcia błędów w zapisie,

- należy poszerzać znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) oraz zachęcać i motywować uczniów do utrwalania już poznanych wyrazów i zwrotów,

- należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe pod względem gramatycznym i ortograficznym uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach, gdyż każdy, nawet najmniejszy błąd na egzaminie jest jednoznaczny  z nieotrzymaniem punktu za dany przykład,

- należy nadal ćwiczyć rozumienie tekstów pisanych (pytania ogólne i szczegółowe) , a także umiejętność rozumienia tekstów słuchanych,

- należy ćwiczyć posługiwanie się środkami językowymi adekwatnymi do danej sytuacji (znajomość funkcji językowych, reagowanie
na wypowiedź
),

- należy ćwiczyć tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (e-mail, list prywatny), a także informować uczniów o kryteriach oceny tego typu prac,

- należy utrwalać funkcje językowe przez stosowanie metod aktywizujących,

- należy umieszczać w/w zadania w testach,

- w czasie testów ćwiczyć umiejętność zarządzania czasem oraz maksymalizację szans.

 

Język niemiecki:

· wyniki ogólne:

klasa

śr. pkt.

% wyk.

zad.

1.Rozumienie ze słuchu

 

2.Rozumienie wypowiedzi, znajomość środków  językowych

3.Znajomość funkcji językowych

 

4. Reagowanie na wypowiedzi, znajomość środków      językowych

9

4

8

3

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VIII b

34

57

6,5

 72

1

25

4,5

   56

1,5

50

 

klasa

5. Rozumienie tekstów pisanych

6. Rozumienie wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi, znajomość środków językowych

7. Wypowiedź pisemna

15

11

10

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VIII b

  10,5

70

   5,5

50

4,5

    45

  

· uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

Dominik Fetke;

 

· rekomendacje:

- należy doskonalić znajomość środków językowych,

- należy systematycznie kontrolować stopień opanowania przez  uczniów słownictwa niemieckiego, w tym pełnych wyrażeń i zwrotów,

- należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe uzupełnianie luk w tekście, mając na uwadze, iż najdrobniejszy błąd popełniony podczas pracy nad testem na sprawdzianie właściwym, odbiera uczniowi możliwość zdobycia punktu,

- należy w dalszym ciągu doskonalić rozumienie tekstów pisanych (pytania ogólne i szczegółowe), a także umiejętność rozumienie  ze słuchu,

- należy ćwiczyć reagowanie językowe w sytuacjach życia codziennego,

- należy ćwiczyć tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (e-mail, list prywatny, kartka z podróży, wpis na blogu),

- należy utrwalać funkcje językowe przez stosowanie metod aktywizujących.

 


 

WYNIKI I DIAGNOZY PRÓBNEJ SIÓDMOKLASISTÓW

 

4 grudnia 2018 r. uczniowie klas siódmych pisali pierwszą próbną diagnozę z języka obcego nowożytnego – języka angielskiego przed planowanym egzaminem zewnętrznym w 2020 r. Do diagnozy wykorzystano arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W teście występowały zarówno zadania zamknięte (wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie) jak i otwarte (uzupełnianie luk w zdaniach w języku angielskim i polskim, tworzenie  wypowiedzi pisemnej).

 

Wyniki ogólne:

 

klasa

śr. pkt.

% wyk.

zad.

1.Rozumienie ze słuchu

2.Znajomość funkcji językowych

 

 

11

11

 

śr.

% wyk

śr.

% wyk

 

VII a

17,94

29,91

3,84

29,60

5,05

45,93

 

VII b

23,18

38,65

4,90

37,60

6,90

62,50

 

VII c

20,52

34,22

5,00

38,50

4,80

43,30

 

SZKOŁA

20,54

34,26

4,58

35,23

5,58

50,57

 

klasa

3. Rozumienie tekstów pisanych

4. Znajomość środków językowych

5. Wypowiedź pisemna

 

13

10

10

 

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

 

VII a

4,47

29,80

2,70

24,90

1,78

17,89

 

VII b

6,10

40,40

4,00

36,40

1,60

15,60

 

VII c

5,10

34,10

3,10

27,80

2,60

25,90

 

SZKOŁA

5,22

34,76

3,26

29,70

5,98

19,79

 

 

·   uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

Joachim Górnaś, Małgorzata Megger, Maciej Trzos, Bartosz Breszka

 

·   rekomendacje:

- należy ćwiczyć rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z uczniami, szczególną uwagę skupiając na rozwiązywaniu zadań otwartych,

- należy przypominać uczniom o uważnym czytaniu poleceń oraz o stosowaniu się do ich treści w celu uniknięcia błędów w zapisie,

- należy poszerzać znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) oraz zachęcać i motywować uczniów do utrwalania już poznanych wyrazów i zwrotów,

- należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe pod względem gramatycznym i ortograficznym uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach, gdyż każdy, nawet najmniejszy błąd na egzaminie jest jednoznaczny z nieotrzymaniem punktu za dany przykład,

- należy nadal ćwiczyć rozumienie tekstów pisanych (pytania ogólne i szczegółowe, a także umiejętność rozumienia tekstów słuchanych,

- należy ćwiczyć posługiwanie się środkami językowymi adekwatnymi do danej sytuacji (znajomość funkcji językowych, reagowanie na wypowiedź),

- należy ćwiczyć tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (e-mail, list prywatny), a także informować uczniów o kryteriach oceny tego typu prac,

- należy utrwalać funkcje językowe przez stosowanie metod aktywizujących,

- należy umieszczać w/w zadania w testach,

- w czasie testów ćwiczyć umiejętność zarządzania czasem oraz maksymalizację szans.WYNIKI II DIAGNOZY PRÓBNEJ ÓSMOKLASISTÓW

20 listopada 2018 r. uczniowie klas ósmych pisali po raz pierwszy próbny sprawdzian z języka polskiego. Stanowił on drugą diagnozę próbną z zakresu wiadomości i umiejętności uczniów przed planowanym egzaminem zewnętrznym – egzamin ósmoklasisty w kwietniu 2019 r. Do próbnej diagnozy z języka polskiego wykorzystano arkusz przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe z programu „Lepsza szkoła – język polski”. W diagnozie sprawdzano następujące umiejętności:

- kształcenie literackie, kulturowe i językowe,

- tworzenie wypowiedzi,

- odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji,

- oraz znajomość lektur obowiązkowych

W diagnozach  występowały zarówno zadania zamknięte jak i otwarte.

Wyniki ogólne:

klasa

śr. pkt.

% wyk. zadań

VIII a

14,00

28,57%

VIII b

19,00

38,78 %

SZKOŁA

16,50

33,68%

 

 • Uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

Kamil Brylowski, Dominika Sulewska, Julia Birna.

 • Rekomendacje:

- doskonalić wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji;

- ćwiczyć określanie wartości estetycznych w poznawanych utworach literackich;

- doskonalić w poznawanych tekstach problematykę egzystencjonalną i poddawać ją refleksji;

- ćwiczyć rozpoznawanie podstawowych funkcji składniowych wyrazów użytych w wypowiedziach (przydawka), jak również rozpoznawanie w wypowiedziach podstawowych części mowy (zaimek);

- doskonalić odróżnianie mowy zależnej i niezależnej, umiejętnie przekształcać mowę zależną na niezależną i odwrotnie;

- zachęcać i motywować uczniów do czytania lektur;

- ćwiczyć rozróżnianie w tekście elementów dramatu;

- doskonalić mechanizmy upodobnień  fonetycznych i utraty dźwięczności  w wygłosie i zasady dotyczące wyjątków od reguły polskiego akcentu;

- ćwiczyć tworzenie wypowiedzi, stosując odpowiednio dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady spójności językowej między akapitami, doskonalić odróżnianie przykładu od argumentu, jak również przeprowadzać wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego.


WYNIKI I DIAGNOZY PRÓBNEJ ÓSMOKLASISTÓW 

 

29 października 2018 r. uczniowie klas ósmych pisali po raz pierwszy próbny sprawdzian z języka obcego nowożytnego – języka angielskiego i języka niemieckiego. Stanowił on diagnozę próbną z zakresu wiadomości i umiejętności uczniów przed planowanym egzaminem zewnętrznym w kwietniu 2019 r. Do próbnej diagnozy z języka angielskiego wykorzystano arkusz przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, a do języka niemieckiego wykorzystano arkusz przygotowany przez wydawnictwo „Nowa Era”.
W diagnozach  występowały zarówno zadania zamknięte (wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie) jak i otwarte (uzupełnianie luk w zdaniach, tworzenie wypowiedzi pisemnej).

 

Wyniki ogólne:

- język angielski:

klasa

śr. pkt.

% wyk.

zad.

1.Rozumienie
ze słuchu

2.Znajomość funkcji językowych

11

11

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VIII a

10,00

19,00

3,10

28,20

3,65

33,18

VIII b

22,00

40,00

5,80

52,90

6,40

58,30

SZKOŁA

16,20

29,50

4,88

40,55

5,02

45,75

 

klasa

3. Rozumienie tekstów pisanych

4. Znajomość środków językowych

5. Wypowiedź pisemna

13

10

10

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VIII a

3,05

23,50

0,10

1,00

0,40

4,00

VIII b

5,60

43,00

1,70

17,10

2,60

26,50


· uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

Małgorzata Toczek, Dominika Sulewska, Julia Birna

 

rekomendacje:

- należy ćwiczyć rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z uczniami, szczególną uwagę skupiając na rozwiązywaniu zadań otwartych;

- należy przypominać uczniom o uważnym czytaniu poleceń oraz o stosowaniu się do ich treści w celu uniknięcia błędów w zapisie;

- należy poszerzać znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) oraz zachęcać i motywować uczniów do utrwalania już poznanych wyrazów i zwrotów;

- należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe pod względem gramatycznym i ortograficznym uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach, gdyż każdy, nawet najmniejszy błąd na egzaminie jest jednoznaczny z nieotrzymaniem punktu za dany przykład;

- należy nadal ćwiczyć rozumienie tekstów pisanych (pytania ogólne  i szczegółowe, a także umiejętność rozumienia tekstów słuchanych;

- należy ćwiczyć posługiwanie się środkami językowymi adekwatnymi do danej sytuacji (znajomość funkcji językowych, reagowanie na wypowiedź);

- należy ćwiczyć tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (e-mail, list prywatny), a także informować uczniów o kryteriach oceny tego typu prac;

- należy utrwalać funkcje językowe przez stosowanie metod aktywizujących;

- należy umieszczać w/w zadania w testach;

- w czasie testów ćwiczyć umiejętność zarządzania czasem oraz maksymalizację szans.

 

- język niemiecki:

klasa

śr. pkt.

% wyk.

zad.

1.Rozumienie ze słuchu

 

2.Rozumienie wypowiedzi, znajomość środków  językowych

3.Znajomość funkcji językowych

4. Reagowanie
na wypowiedzi, znajomość środków      językowych

10

4

4

4

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VIII b

12,3

37

4

43

2

50

0,66

33

1,66

42

 

klasa

5. Rozumienie tekstów pisanych

6. Rozumienie wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi, znajomość środków językowych

7. Rozumienie wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi

8. Wypowiedź pisemna

4

2

2

4

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VIII b

1,5

38

0,66

33

0,33

17

0,66

17

· uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

Dominik Fetke   

 

rekomendacje:

- należy ćwiczyć rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z uczniami, szczególną uwagę skupiając na rozwiązywaniu zadań otwartych;

- należy zachęcać uczniów do wykonywania zadań otwartych;

- należy poszerzać znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) oraz zachęcać i motywować uczniów do utrwalania już poznanych wyrazów i zwrotów;

- należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe pod względem gramatycznym i ortograficznym uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach, gdyż każdy, nawet najmniejszy błąd na egzaminie jest jednoznaczny z nieotrzymaniem punktu za dany przykład;

- należy nadal ćwiczyć rozumienie tekstów pisanych (pytania ogólne i szczegółowe, a także umiejętność rozumienia tekstów słuchanych;

- należy ćwiczyć posługiwanie się środkami językowymi adekwatnymi do danej sytuacji (znajomość funkcji językowych, reagowanie na wypowiedź);

- należy ćwiczyć tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (e-mail, list prywatny, wpis na blogu);

- należy utrwalać funkcje językowe przez stosowanie metod aktywizujących;

- należy umieszczać w/w zadania w testach.

 


ROK SZKOLNY 2017/2018


WYNIKI II DIAGNOZY PRÓBNEJ SZÓSTOKLASISTÓW

16 maja 2018 r. uczniowie klas szóstych pisali drugą diagnozę próbną z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w tym roku szkolnym. Diagnoza obejmowała wymagania z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego  zawarte w podstawie programowej oraz stanowiła diagnozę przed planowanym egzaminem ósmoklasisty.

1.  Wyniki ogólne cz. I – j. polski i matematyka:

klasa

% wyk. zadań – ogólny

(j.polski i matematyka)

% wyk. zadań

 język polski

% wyk. zadań

matematyka

VI a

46,73

53,00

40,45

VI b

53,95

61,10

46,80

VI c

48,55

55,80

41,30

SZKOŁA

49,74

56,63

42,85

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

● VI a Dominik Segar - 32 punkty na 40 możliwych, co stanowi 80% poprawności

             wykonania zadań,

● VI b Zuzanna Czubek -  33 punkty na 40 możliwych, co stanowi 83% poprawności

              wykonania zadań,

              Dawid Pączek  31 punktów na 40 możliwych, co stanowi 78% poprawności

              wykonania zadań,

              Joachim Górnaś -  30 punktów na 40 możliwych, co stanowi 75% poprawności

              wykonania zadań,

● VI c Maciej Trzos34 punkty na 40 możliwych, co stanowi 85% poprawności

              wykonania zadań.

              Małgorzata Megger -  30 punktów na 40 możliwych, co stanowi 75% poprawności

              wykonania zadań.

b) rekomendacje:

· nadal doskonalić umiejętność wypowiedzi pisemnych,

· poświęcać więcej czasu na utrwalanie środków stylistycznych oraz na analizę wierszy,

· doskonalić umiejętności dotyczące analizy dzieł sztuki,

· ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem i analizowanie poleceń na każdym przedmiocie,

· utrwalać poznane części mowy,

· stwarzać jak najwięcej sytuacji mających na celu kontrolowanie jakości i staranności  pisma,

· doskonalić wyszukiwanie w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (ukrytych).

· ćwiczyć  rozpoznawanie, nazywanie oraz obliczanie sum kątów trójkąta,

· ćwiczyć oznaczenia jednostek masy: gram, kilogram, dekagram,

· częściej rozwiązywać zadania na obliczenia objętości prostopadłościanu, szczególnie w sytuacjach praktycznych, z wykorzystaniem jednostek pojemności i objętości,

· doskonalić odczytywanie informacji z tabel, wykresów i diagramów,

· rozwiązywać zadania z wykorzystaniem poznanej wiedzy z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabytych umiejętności rachunkowych,

· ćwiczyć różnego typu obliczenia związane z obliczaniem pola figur geometrycznych, np. trójkąty, trapezy itp.,

· rozwiązywać zadania na dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie oraz porównywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych,

· położyć większy nacisk na rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących zastosowanie matematyki w praktyce. 

2.  Wyniki ogólne cz. II – język angielski:

klasa

śr. pkt.

% wyk.

zad.

1. Rozumienie ze słuchu

2. Znajomość funkcji językowych

3. Znajomość środków językowych

4. Rozumienie tekstów pisanych

15 pkt.

8  pkt.

6  pkt.

11 pkt.

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VI a

27,71

69,29

11,10

73,97

6,19

77,38

4,29

71,43

6,14

55,84

VI b

26,47

66,18

10,47

69,82

6,16

76,97

4,37

72,81

5,53

50,24

VI c

25,37

63,42

10,53

70,18

5,53

69,08

4,26

71,05

5,37

48,80

SZKOŁA

26,56

66,40

10,71

71,47

5,86

73,31

4,31

71,75

5,68

51,62

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

● VI a Aleksandra Tłoczyńska  -  35 punktów na 40 możliwych, co stanowi 88 %

              poprawności wykonania zadań,

              Dominik Segar - 34 punkty na 40 możliwych, co stanowi 85 %

              poprawności wykonania zadań,

● VI b  Dominik Suwalski -  38 punktów na 40 możliwych, co stanowi 95% poprawności

              wykonania zadań,

              Joachim Górnaś -  37 punktów na 40 możliwych, co stanowi 93% poprawności

              wykonania zadań,

              Oliwia Birna, Dawid Pączek, Jakub Kosecki - 36 punktów na 40 możliwych,

              co stanowi 90% poprawności wykonania zadań,

● VI c  Małgorzata Megger -  40 punktów na 40 możliwych, co stanowi 100% poprawności

              wykonania zadań,

              Maciej Trzos -  37 punktów na 40 możliwych, co stanowi 93% poprawności

              wykonania zadań,

              Piotr Lanzer -  35 punktów na 40 możliwych, co stanowi 88% poprawności

              wykonania zadań.

 

b) rekomendacje:

· należy nadal ćwiczyć wyszukiwanie szczegółowych informacji
w tekstach pisanych; z diagnoz wynika, że uczniowie niewystarczająco dokładnie pracują z tekstem, tzn. nie szukają informacji np. poprzez podkreślanie w tekście fragmentów zdań i zaznaczanie w tekście prawidłowych odpowiedzi,

· należy utrwalać i rozwijać znajomość zasobu słownictwa, gdyż nieznajomość znaczenia nawet podstawowych słów i wyrażeń uniemożliwia poprawne wykonanie zadania, świadczy o tym rozbieżność między poziomem łatwości wykonania tego samego typu zadań,

· należy nadal ćwiczyć rozumienie tekstu czytanego (wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych),

· należy utrwalać funkcje językowe przez stosowanie metod aktywizujących,

· należy doskonalić rozumienie ze słuchu przez słuchanie wszystkich nagrań dostępnych dla danego podręcznika,

· należy umieszczać w/w zadania w testach,

· w czasie testów ćwiczyć  umiejętność zarządzania czasem oraz maksymalizację szans.


WYNIKI II DIAGNOZY PRÓBNEJ SIÓDMOKLASISTÓW

W kwietniu br. uczniowie klas siódmych pisali drugą diagnozę próbną z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Diagnoza obejmowała wymagania z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego  zawarte w podstawie programowej, przygotowane przez CKE.

 

1.  Wyniki ogólne cz. I i cz. II– j. polski i matematyka:

 

klasa

% wyk. zadań – ogólny

(j.polski i matematyka)

% wyk. zadań

 język polski

(cz. I)

% wyk. zadań

matematyka

(cz.II)

VII a

33, 80

31,70

38,06

VII b

38, 00

38,10

37,82

SZKOŁA

35, 90

34,90

37,94

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie (język polski i matematyka – łącznie) :

VII aKamil Brylowski56 punktów na 75 możliwych, co stanowi 75% poprawności

           wykonania zadań (w tym 40 na 49 punktów z języka polskiego, co stanowi

           82% poprawności wykonania zadań),

           Agnieszka Chmielowska ( cz. II - matematyka 22 na 26 punktów, co stanowi

           85% poprawności wykonania zadań)

VII b Dominika Sulewska -  52 punkty na 75 możliwych, co stanowi 69% poprawności

            wykonania zadań (w tym 38 na 49 punktów z języka polskiego, co stanowi

            78 % poprawności wykonania zadań),

            Emilia Łojewska  50 punktów na 75 możliwych, co stanowi 67% poprawności

            wykonania zadań,

            Julia Birna -  48 punktów na 75 możliwych, co stanowi 64% poprawności

            wykonania zadań,

            Małgorzata Toczek -  45 punktów na 75 możliwych, co stanowi 60% poprawności

            wykonania zadań (w tym 35 na 49 punktów z języka polskiego, co stanowi

            71% poprawności wykonania zadań),

            Aleksandra Breszka -  44 punkty na 75 możliwych, co stanowi 59% poprawności

            wykonania zadań,

            Katarzyna Cichon - 43 punkty na 75 możliwych, co stanowi 57% poprawności

            wykonania zadań,

b) rekomendacje:

Nadal doskonalić umiejętność:

W zakresie języka polskiego:

•ćwiczyć ustalanie kolejności zdarzeń jak również opowiadanie o wydarzeniach na podstawie tekstu literackiego,

•doskonalić rozróżnianie środków perswazji  i manipulacji oraz ćwiczyć określanie ich funkcji,

•doskonalić znajomość tezy i hipotezy jak również argumentowania,

•ćwiczyć umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy podczas tworzenia notatki,

•ćwiczyć formułowanie pytań do tekstu,

•doskonalić w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych  związanych
z postawami etycznymi,

•ćwiczyć rozpoznawanie w wypowiedziach części mowy jak również określać ich funkcje w tekście,

•doskonalić pisanie różnych form wypowiedzi,

•doskonalić poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną w dłuższych formach wypowiedzi.

 W zakresie matematyki:

•zamianę ułamka dziesiętnego na zwykły i odwrotnie,

•obliczanie obwodu różnych figur geometrycznych,

•stosowanie obliczeń procentowych,

•mnożenie i dzielenie potęg,

•praktyczne obliczanie drogi, czasu i prędkości,

•korzystanie z wzorów i zastępowanie liter odpowiednimi danymi

•stosowanie poznanej wiedzy z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabytych umiejętności rachunkowych (własnych, poprawnych metod) w rozwiązywaniu zadań praktycznych,

•stosowanie poznanych twierdzeń w geometrii,

•szacowanie wielkości pierwiastka kwadratowego i sześciennego,

•doskonalenia umiejętności dzielenia zadania na etapy prowadzące do prawidłowego rozwiązania,

•obliczania pola różnych figur, w tym zamiany jednostek,

•wykorzystanie umiejętności zapisywania i obliczania równań z jedną niewiadomą w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

 

2.  Wyniki ogólne cz. III – język angielski:

klasa

śr. pkt.

% wyk.

zad.

1. Rozumienie ze słuchu

2. Rozumienie wypowiedzi, znajomość środków językowych

3. Znajomość funkcji językowych

4. Reagowanie
na wypowiedzi, znajomość środków językowych

9 pkt.

4 pkt.

8 pkt.

3 pkt.

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VII a

14,63

24,38

4,00

44,44

0,00

0,00

4,74

59,25

0,11

3,67

VII b

24,63

41,05

5,58

62,00

0,37

9,25

5,91

73,88

0,42

14,00

SZKOŁA

20,21

33,68

4,88

54,22

0,21

5,25

5,39

67,38

0,28

9,33

klasa

5. Rozumienie tekstów pisanych

6. Rozumienie wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi, znajomość środków językowych

7.Rozumienie wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi.

8. Znajomość środków językowych

9. Wypowiedź pisemna

8 pkt.

4 pkt.

3  pkt.

11  pkt.

10 pkt.

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VII a

3,15

39,38

0,26

6,50

0,42

14,00

1,94

17,63

0,00

0,00

VII b

4,42

55, 25

0,58

14,50

0,50

16,66

3,75

34,09

2,83

28,30

SZKOŁA

3,86

48, 25

0,44

11,00

0,47

15,66

3,09

28,09

1,42

14,20

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

● VII b Małgorzata Toczek -  54 punktów na 60 możliwych, co stanowi 90% poprawności

              wykonania zadań

              Dominika Sulewska -   51 punktów na 60 możliwych, co stanowi 85% poprawności

              wykonania zadań,

              Julia Birna - 44 punkty na 60 możliwych, co stanowi 73,30%
              poprawności wykonania zadań.

b) rekomendacje:

· należy ćwiczyć rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z uczniami, szczególną uwagę skupiając na rozwiązywaniu zadań otwartych,

· należy przypominać uczniom o uważnym czytaniu poleceń oraz o stosowaniu się do ich treści w celu uniknięcia błędów w zapisie,

· należy poszerzać znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) oraz zachęcać i motywować uczniów do utrwalania już poznanych wyrazów i zwrotów,

· należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe pod względem gramatycznym i ortograficznym uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach, gdyż każdy, nawet najmniejszy błąd na egzaminie jest jednoznaczny z nieotrzymaniem punktu za dany przykład,

· należy nadal ćwiczyć rozumienie tekstów pisanych (pytania ogólne  i szczegółowe, a także umiejętność rozumienia tekstów słuchanych,

· należy ćwiczyć posługiwanie się środkami językowymi adekwatnymi do danej sytuacji  (znajomość funkcji językowych, reagowanie na wypowiedź),

· należy ćwiczyć tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (e-mail, list prywatny), a także informować uczniów o kryteriach oceny tego typu prac,

· należy ćwiczyć różne strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, w celu umożliwienia uczniom doboru metod najbardziej adekwatnych do ich indywidualnych potrzeb,

· należy utrwalać funkcje językowe przez stosowanie metod aktywizujących,

· należy umieszczać w/w zadania w testach,

· w czasie testów ćwiczyć umiejętność zarządzania czasem oraz maksymalizację szans. 

WYNIKI I DIAGNOZY PRÓBNEJ SZÓSTOKLASISTÓW

 

05 grudnia 2017 r. uczniowie klas szóstych pisali pierwszą diagnozę próbną z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w tym roku szkolnym. Diagnoza obejmowała wymagania z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego  zawarte w podstawie programowej oraz stanowiła diagnozę przed planowanym egzaminem ósmoklasisty.

 

1.  Wyniki ogólne cz. I – j. polski i matematyka:

klasa

% wyk. zadań – ogólny

(j.polski i matematyka)

% wyk. zadań

 język polski

% wyk. zadań

matematyka

VI a

47,50

58,90

35,45

VI b

50,30

55,40

45,00

VI c

49,00

57,40

40,20

SZKOŁA

48,86

57,23

40,22

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

● VI a Dominik Segar - 34 punkty na 41 możliwych, co stanowi 83% poprawności wykonania zadań,

● VI b Joachim Górnaś -  33 punkty na 41 możliwych, co stanowi 80% poprawności wykonania zadań,

              Dawid Pączek  32 punkty na 41 możliwych, co stanowi 78% poprawności wykonania zadań,

● VI c Maciej Mokwa, Maciej Trzos 30 punktów na 41 możliwych, co stanowi 73% poprawności wykonania zadań.

                     

b) rekomendacje:

 • doskonalić umiejętność identyfikowania nadawcy i odbiorcy w wypowiedzi,

 • poświęcić więcej czasu na tworzenie różnych form wypowiedzi pisemnych, zwrócić szczególnie uwagę na ich treść i formę: opowiadanie twórcze,

 • doskonalić umiejętności analizy tekstów pod kątem rozumienia głównej myśli tekstu oraz stosować różne formy kształtujące umiejętności interpunkcyjne, ortograficzne i językowe,

 • ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem i analizowanie poleceń na każdym przedmiocie,

 • stwarzać jak najwięcej sytuacji mających na celu wyciąganie  i formułowanie wniosków,

 • stosować ćwiczenia  różnicujące ważność informacji w tekście,

 • ćwiczyć wyszukiwanie w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (ukrytych),

 • zwracać uwagę na właściwe odczytywanie poleceń,

 • ćwiczyć  obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach,

 • ćwiczyć zamianę jednostek masy: gram, kilogram, dekagram, tona,

 • częściej rozwiązywać zadania na obliczenia objętości prostopadłościanu, szczególnie  w sytuacjach praktycznych, z wykorzystaniem jednostek pojemności i objętości,

 • doskonalić odczytywanie informacji z tabel, wykresów i diagramów,

 • rozwiązywać zadania z wykorzystaniem poznanej wiedzy z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabytych umiejętności rachunkowych,

 • ćwiczyć różnego typu obliczenia związane z czworokątami i trójkątami,

 • położyć większy nacisk na rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących zastosowanie matematyki w praktyce.

 

2.  Wyniki ogólne cz. II – język angielski:

klasa

śr. pkt.

% wyk.

zad.

1. Rozumienie ze słuchu

2. Znajomość funkcji językowych

3. Znajomość środków językowych

4. Rozumienie tekstów pisanych

15 pkt.

8  pkt.

6  pkt.

11 pkt.

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VI a

24,14

60,34

9,91

66,06

6,27

78,41

3,09

51,52

4,86

44,21

VI b

24,60

61,50

9,70

64,67

6,35

79,38

3,15

52,50

5,40

49,09

VI c

25,70

64,24

10,13

67,54

6,26

78,26

3,00

50,00

6,43

58,44

SZKOŁA

24,83

62,08

12,66

66,15

6,35

79,42

3,08

51,28

5,49

49,93

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

● VI a Aleksandra Tłoczyńska  -  34 punktów na 40 możliwych, co stanowi 85 % poprawności wykonania zadań,

● VI b  Joachim Górnaś -  39 punktów na 40 możliwych, co stanowi 98% poprawności wykonania zadań,

              Dominik Suwalski -  35 punktów na 40 możliwych, co stanowi 88% poprawności wykonania zadań,

              Jakub Kosecki - 32 punkty na 40 możliwych, co stanowi 80% poprawności wykonania zadań,

● VI c  Bartosz Breszka -  39 punktów na 40 możliwych, co stanowi 98% poprawności wykonania zadań,

              Małgorzata Megger, Maciej Trzos -  37 punktów na 40 możliwych, co stanowi 93% poprawności wykonania zadań,

              Maciej Mokwa - 36 punktów na 40 możliwych, co stanowi 90% poprawności wykonania zadań.

 

b) rekomendacje:

 • należy ćwiczyć wyszukiwanie szczegółowych informacji w tekstach pisanych. z diagnoz wynika, że uczniowie niewystarczająco dokładnie pracują z tekstem, tzn. nie szukają informacji np. poprzez podkreślanie

 • w tekście fragmentów zdań i zaznaczanie w tekście prawidłowych odpowiedzi,

 • należy utrwalać i rozwijać znajomość zasobu słownictwa, gdyż nieznajomość znaczenia nawet podstawowych słów i wyrażeń uniemożliwia poprawne wykonanie zadania,

 • należy nadal ćwiczyć rozumienie tekstu czytanego (pytania ogólne i szczegółowe, prawda/ fałsz, itp), gdyż te zadania okazały się najtrudniejsze podczas diagnozy,

 • należy utrwalać funkcje językowe przez stosowanie metod aktywizujących,

 • należy doskonalić rozumienie ze słuchu przez słuchanie wszystkich nagrań dostępnych dla danego podręcznika,

 • należy ćwiczyć posługiwanie się środkami językowymi adekwatnymi do danej sytuacji,

 • należy umieszczać w/w zadania w zadaniach dla uczniów,

 • w czasie testów ćwiczyć umiejętność zarządzania czasem oraz maksymalizację szans.


 

WYNIKI I DIAGNOZY PRÓBNEJ SIÓDMOKLASISTÓW

 

23 listopada 2017 r. uczniowie klas siódmych pisali pierwszą diagnozę próbną z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Diagnoza obejmowała wymagania z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego zawarte w podstawie programowej.

1.  Wyniki ogólne cz. I – j. polski i matematyka:

klasa

% wyk. zadań – ogólny

(j.polski i matematyka)

% wyk. zadań

 język polski

% wyk. zadań

matematyka

VII a

55,97

63,04

49,00

VII b

68,60

74,19

63,00

SZKOŁA

62,70

68,61

56,00

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

VII a Kamil Brylowski - 38 punktów na 41 możliwych, co stanowi 93% poprawności wykonania zadań,

 

VII b Julia Birna -  40 punktów na 41 możliwych, co stanowi 98% poprawności wykonania zadań,

            Emilia Łojewska  38 punktów na 41 możliwych, co stanowi 93% poprawności wykonania zadań,

            Filip Bobkowski, Weronika Noga, Dominika Sulewska, Małgorzata Toczek  - 36 punktów na 41 możliwych, co stanowi 88% poprawności wykonania zadań;

         

b) rekomendacje:

·    Nadal doskonalić umiejętność:

- rozpoznawania podstawowych funkcji składowych wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot),

- rozpoznawania w tekście form przypadków, rozumienie ich funkcji w wypowiedzi,

- stosowania charakterystyki i oceny bohaterów,

- stosowania różnych form kształtujących biegłość interpunkcyjną, ortograficzną i językową,

-  wykonywania działań na  ułamkach dziesiętnych,

- porównywania różnicowego i wielorazowego liczb naturalnych, obliczania pól kwadratu i prostokąta przedstawionych na rysunku, dostrzegania zależności między podanymi informacjami,

- obliczania kwadratów i sześcianów liczb naturalnych i stosowania reguł dotyczących kolejności wykonywania działań,

- wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych,

- obliczania objętości i pola powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi,

- obliczania rzeczywistej długości odcinka, gdy dana jest jego długość w skali,

- zamiany i prawidłowego stosowania jednostek długości, objętości i pojemności,

- dzielenia rozwiązania zadania na etapy, przy stosowaniu poprawnych strategii ucznia.

 

2.  Wyniki ogólne cz. II – język angielski:

klasa

śr. pkt.

% wyk.

zad.

1. Rozumienie ze słuchu

2. Znajomość funkcji językowych

3. Znajomość środków językowych

4. Rozumienie tekstów pisanych

15 pkt.

8  pkt.

6  pkt.

11 pkt.

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VII a

27,39

68,48

12,13

80,87

5,17

64,67

3,52

58,70

6,57

59,68

VII b

32,08

80,21

13,17

87,78

6,33

79,17

4,63

77,08

7,96

72,35

SZKOŁA

29,79

74,47

12,66

84,40

5,77

72,07

4,09

68,09

7,28

66,15

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

● VII a Marta Jędrzejewska  -  39 punktów na 40 możliwych, co stanowi 98 % poprawności wykonania zadań,

              Kamil Brylowski, Jakub Szarmach 38 punktów na 40 możliwych, co stanowi 95% poprawności wykonania zadań,

            

● VIb  Julia Birna -  40 punktów na 40 możliwych, co stanowi 100% poprawnościwykonania zadań

              Aleksandra Breszka, Dominik Fetke,  Emilia Łojewska, Dominika Sulewska, Małgorzta Toczek -  39 punktów na 40 możliwych, co stanowi 98% poprawności wykonania zadań,

              Katarzyna Cichon, Filip Bobkowski - 38 punktów na 40 możliwych, co stanowi 95% poprawności wykonania zadań.

 

b) rekomendacje:

·    należy ćwiczyć wyszukiwanie szczegółowych informacji w tekstach pisanych; z diagnoz wynika, że uczniowie niewystarczająco dokładnie pracują z tekstem, tzn. nie szukają informacji np. poprzez podkreślanie  w tekście fragmentów zdań i zaznaczanie w tekście prawidłowych odpowiedzi,

·   należy nadal ćwiczyć rozumienie tekstów pisanych (pytania ogólne i szczegółowe, prawda/ fałsz, itp), gdyż te zadania okazały się najtrudniejsze podczas diagnozy,

·   należy utrwalać i rozwijać znajomość zasobu słownictwa, gdyż nieznajomość znaczenia nawet podstawowych słów i wyrażeń uniemożliwia poprawne wykonanie zadania,

·    należy ćwiczyć posługiwanie się środkami językowymi adekwatnymi do danej sytuacji,

·    należy utrwalać funkcje językowe przez stosowanie metod aktywizujących,

·    należy umieszczać w/w zadania w testach,

·    w czasie testów ćwiczyć umiejętność zarządzania czasem oraz maksymalizację szans.

 


ROK SZKOLNY 2016/2017

WYNIKI II DIAGNOZY PRÓBNEJ PIĄTOKLSISTÓW

10 maja 2017 r. uczniowie klas piątych pisali drugą diagnozę próbną z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, przyrody oraz historii. Diagnoza obejmowała sprawdzanie wybranych umiejętności.

1.  Wyniki ogólne:

klasa

% wyk. zadań

język polski

% wyk. zadań

matematyka

% wyk. zadań

język

angielski

% wyk. zadań

przyroda

% wyk. zadań

historia

% wyk. zadań

OGÓLNY

V a

44,72

52,72

61,74

89,13

83,85

65,10

V b 

51,70

35,12

63,81

90,48

82,99

63,28

V c

51,02

44,05

43,33

83,33

68,03

55,76

SZKOŁA

49,01

44,23

56,46

87,69

78,46

61,38

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

Va Dominik Segar - 34 punktów na 38 możliwych, co stanowi 89% poprawności wykonania zadań,

        Nikodem Dőring - 31 punktów na 38 możliwych, co stanowi 82% poprawności wykonania zadań,

        Jakub Mazur - 31 punktów na 38 możliwych, co stanowi 82% poprawności wykonania zadań,

        Karol Rzoska - 31 punktów na 38 możliwych, co stanowi 82% poprawności wykonania zadań,

Vb Joachim Górnaś  35 punktów na 38 możliwych, co stanowi 92% poprawności wykonania zadań,

        Dawid Pączek - 35 punktów na 38 możliwych, co stanowi 92% poprawności wykonania zadań,

        Zuzanna Czubek - 33 punkty na 38 możliwych, co stanowi 87% poprawności wykonania zadań,

Vc Maciej Mokwa  31 punktów na 38 możliwych, co stanowi 82% poprawności wykonania zadań.

 

2.  Rekomendacje:

· Doskonalić w pracach pisemnych różne formy kształtujące umiejętności interpunkcyjne, ortograficzne, językowe i gramatyczne.

· Ćwiczyć obliczanie wymiarów figur geometrycznych  zgodnie z warunkami zadania.

· Doskonalić dzielenie liczb naturalnych z resztą.

· Zwracać uwagę uczniów na jakość pisma pod względem estetycznym.

· Doskonalić rozumienie tekstów pisanych w języku angielskim.


WYNIKI DIAGNOZY KLAS TRZECICH

1.Diagnoza trzecioklasistów odbyła się 17 maja 2017 r., przygotowana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Celem diagnozy było sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów kończących naukę w trzeciej klasie szkoły podstawowych umiejętności i wiadomości kształtowanych na tym etapie edukacji:

a)  wyniki ogólne w poszczególnych klasach (edukacja humanistyczna):

Klasa

Średnia punktów

% wykonania zadań

III a

14,5

58%

III b

14

56%

III c

20

80%

III d

13,8

55%

           Szkoła

15,6

62%

b)  wyniki ogólne w poszczególnych klasach (edukacja przyrodnicza):

Klasa

Średnia punktów

% wykonania zadań

III a

5,7

71%

III b

5,5

69%

III c

6,45

81%

III d

5

62,5%

Szkoła

5,7

71%

c)  wyniki ogólne w poszczególnych klasach (edukacja matematyczna):

Klasa

Średnia punktów

% wykonania zadań

III a

12,2

71,9

III b

11,6

68,2

III c

15

88,5

III d

11,5

67,6

Szkoła

12,6

74

2.  Rekomendacje:

Ø  stosować różne formy kształtujące umiejętności interpunkcyjne, ortograficzne, językowe i gramatyczne;

Ø  ćwiczyć formy pracy pisemnej pod względem logicznego i wspólnego powiązania poszczególnych elementów;

Ø  wyszukiwać w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzystać ze słowników i encyklopedii;

Ø  ćwiczyć podział wyrazów na sylaby i wyróżnianie  zdań w tekście;

Ø  utrwalanie wiadomości o krajobrazach;

Ø  rozwiązywać łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka;

Ø  utrwalać obliczenia w pamięci w zakresie czterech działań;

Ø  wdrażać do zapisywania działań do zadania.


WYNIKI II DIAGNOZY PRÓBNEJ SZÓSTOKLASISTÓW

26 kwietnia 2017 r. uczniowie klas szóstych pisali drugą diagnozę próbną z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Sprawdzian obejmował wszystkie wymagania z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego  zawarte
w podstawie programowej i przygotowany był przez CKE.

1.  Wyniki ogólne cz. I – j. polski i matematyka:

klasa

% wyk. zadań – ogólny
(j.polski i matematyka)

% wyk. zadań
język polski

% wyk. zadań
matematyka

VIa

45,24

59,50

33,25

VIb

54,67

68,54

43,54

SZKOŁA

50,39

64,43

38,86


a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

VIa Kamil Brylowski - 38 punktów na 40 możliwych, co stanowi 95% poprawności wykonania zadań,

         Paulina Filipiak - 29 punktów na 40 możliwych, co stanowi 73% poprawności wykonania zadań

VIb Julia Birna  39 punktów na 40 możliwych, co stanowi 98% poprawności wykonania zadań,

         Miłosz Moritz - 32 punktów na 40 możliwych, co stanowi 80% poprawności wykonania zadań,

         Małgorzata Toczek - 31 punktów na 40 możliwych, co stanowi 78% poprawności wykonania zadań.

b) rekomendacje:

·    Nadal doskonalić umiejętność:

- w zakresie sprawności polonistycznych:

·    rozpoznawanie: w wypowiedziach - podstawowych części mowy, w tekstach literackich - przenośni,

·    rozpoznawanie rytmów, odróżniania wiersza rymowanego i nierymowanego,

·    odbieranie tekstów kultury na poziomie dosłownym i przenośnym,

·    rozróżnianie i poprawne zapisywanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących,

·    stosowanie poprawnych form gramatycznych wyrazów odmiennych oraz poprawnego stopniowania przymiotników i przysłówków,

·    poprawność pisowni pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;

- w zakresie umiejętności matematycznych:

·    odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w diagramach,

·    wykonywanie rachunków na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

·    obliczanie sześcianów liczb naturalnych oraz kwadratów ułamków zwykłych,

·    stosowanie poznanej wiedzy z zakresu arytmetyki i geometrii,

·    stosowanie oznaczeń literowych nieznanych wielkości liczbowych i zapisywania prostych wyrażeń algebraicznych,

·    porównywanie różnicowego i ilorazowego liczb naturalnych,

·    obliczanie pól wielokątów,

·    rozpoznawanie i nazywanie trójkątów, stosowanie twierdzenia o sumie jego kątów,

·    obliczanie objętości prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi,

·    rozwiązywanie zadania na etapy, przy stosowaniu własnych, poprawnych i wygodnych strategii rozwiązania,

·    obliczanie procentu danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20%,

·    czytanie ze zrozumieniem prostego tekstu zawierającego informacje liczbowe; przy dostrzeganiu zależności między podanymi informacjami. 

2.  Wyniki ogólne cz. II – język angielski:

klasa

śr. pkt.

% wyk.

zad.

1. Rozumienie ze słuchu

2. Znajomość funkcji językowych

3. Znajomość środków językowych

4. Rozumienie tekstów pisanych

15 pkt.

8  pkt.

6  pkt.

11 pkt.

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VI a

25,00

62,50

9,39

62,61

5,52

69,02

4,22

70,29

5,87

53,36

VI b

28,29

70,73

11,38

75,83

5,71

71,35

4,54

75,69

6,67

60,61

SZKOŁA

26,68

66,70

10,38

69,22

5,62

70,19

4,38

72,99

6,27

56,98

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

● VIa  Martyna Maszka  -  39 punktów na 40 możliwych, co stanowi 98 % poprawności wykonania zadań,

              Kamil Brylowski, Marta Jędrzejewska - 37 punktów na 40 możliwych, co stanowi 93% poprawności wykonania zadań,

              Jakub Szarmach - 36 punktów na 40 możliwych, co stanowi 90% poprawności wykonania zadań,

● VIb  Agata Szramka -  40 punktów na 40 możliwych, co stanowi 100% poprawności wykonania zadań

             Julia Birna, Aleksandra Breszka, Dominika Sulewska, Małgorzta Toczek -  39 punktów na 40 możliwych, co stanowi 98% poprawności wykonania zadań,

              Filip Bobkowski - 38 punktów na 40 możliwych, co stanowi 95% poprawności wykonania zadań.

b) rekomendacje:

·    Należy ćwiczyć wyszukiwanie szczegółowych informacji w tekstach pisanych.
Z diagnoz wynika, że uczniowie niewystarczająco dokładnie pracują z tekstem, tzn. nie rozumieją ogólnego sensu tekstu lub mają trudność z wyszukiwaniem prostych informacji szczegółowych w tekście.

·    Należy utrwalać i rozwijać znajomość zasobu słownictwa, gdyż nieznajomość znaczenia nawet podstawowych słów i wyrażeń uniemożliwia poprawne wykonanie zadania.

·    Należy ćwiczyć posługiwanie się środkami językowymi adekwatnymi do danej sytuacji.

·    Należy utrwalać funkcje językowe przez stosowanie metod aktywizujących.

·    Należy umieszczać w/w zadania w testach.

·    W czasie testów ćwiczyć umiejętność zarządzania czasem oraz maksymalizację szans.


WYNIKI I DIAGNOZY PRÓBNEJ PIĄTOKLSISTÓW

08 grudnia 2016 r. uczniowie klas szóstych pisali pierwszą diagnozę próbną z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, przyrody oraz historii. Sprawdzian obejmował sprawdzanie wybranych umiejętności.

1.  Wyniki ogólne:

klasa

% wyk. zadań

język polski

% wyk. zadań

matematyka

% wyk. zadań

język

angielski

% wyk. zadań

przyroda 

% wyk. zadań

historia

% wyk. zadań

OGÓLNY

V a

43,48

31,16

77,39

77,54

44,27

60,00

V b 

51,88

41,23

81,05

80,70

51,67

66,00

V c

51,02

29,37

74,76

54,76

43,29

57,00

SZKOŁA

48,53

33,92

77,62

70,90

46,18

61,00

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

Va Wiktoria Chmielowska - 41 punktów na 50 możliwych, co stanowi 82% poprawności wykonania zadań,

        Magdalena Matula - 41 punktów na 50 możliwych, co stanowi 82% poprawności wykonania zadań,

        Dominik Segar - 41 punktów na 50 możliwych, co stanowi 82% poprawności wykonania zadań,

       

Vb Kamil Dubiela  43 punkty na 50 możliwych, co stanowi 86% poprawności wykonania zadań,

         Oliwia Birna - 42 punkty na 50 możliwych, co stanowi 84% poprawności wykonania zadań,

         Patryk Pilacki - 42 punkty na 50 możliwych, co stanowi 84% poprawności wykonania zadań,

Vc  Maciej Mokwa  43 punkty na 50 możliwych, co stanowi 86% poprawności wykonania zadań,

         Maciej Trzos - 42 punkty na 50 możliwych, co stanowi 84% poprawności wykonania zadań.

        

2.  Rekomendacje:

 • Doskonalić w pracach pisemnych umiejętność wyrażania stosunku odbiorcy do danego przedmiotu.

 • Ćwiczyć formy pracy pisemnej pod względem logicznego i spójnego powiązania poszczególnych elementów.

 • Stosować różne formy kształtujące umiejętności interpunkcyjne, ortograficzne językowe i gramatyczne.

 • Ćwiczyć odczytywanie danych z rysunku.

 • Ćwiczyć obliczanie obwodu prostokąta  zgodnie z warunkami zadania.

 • Doskonalić dzielenie liczb naturalnych z resztą oraz właściwą interpretację otrzymanego wyniku.

 • Doskonalić formy gramatyczne i słownictwo z j. angielskiego.

 • Ćwiczyć umiejętność umieszczania dat w przedziale czasowym.

 • Zwracać uwagę uczniów na pisanie pełnego  imienia  nie używając zdrobnień.WYNIKI I DIAGNOZY PRÓBNEJ SZÓSTOKLASISTÓW

 

01 grudnia 2016 r. uczniowie klas szóstych pisali pierwszą diagnozę próbną z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Sprawdzian obejmował wszystkie wymagania z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego  zawarte w podstawie programowej i przygotowany był przez CKE.

 

1.  Wyniki ogólne cz. I – j. polski i matematyka:

klasa

% wyk. zadań – ogólny

(j.polski i matematyka)

% wyk. zadań

 język polski

% wyk. zadań

matematyka

VIa

44,01

53,90

37,22

VIb

51,02

60,90

39,17

SZKOŁA

47,67

57,56

38,33

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

VIaKamil Brylowski - 36 punktów na 41 możliwych, co stanowi 88% poprawności wykonania zadań,

VIbJulia Birna  33 punkty na 41 możliwych, co stanowi 80% poprawności wykonania zadań,

          

          Weronika Noga - 29 punktów na 41 możliwych, co stanowi 71% poprawności wykonania zadań,

         

          Małgorzata Toczek - 29 punktów na 41 możliwych, co stanowi 71% poprawności wykonania zadań.
          

b) rekomendacje:

·         Nadal doskonalić umiejętność:

 • wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio(ukrytych),

 • rozpoznawania podstawowych funkcji składniowych wyrazów użytych w wypowiedziach(podmiot).

 • wyciągania wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście,

 • rozpoznawania w tekście literackim przenośni, epitetów i objaśniania ich roli,

 • działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii,

 • porównywania ułamków (zwykłych i dziesiętnych),

 • obliczeń zegarowych na godzinach, minutach i sekundach,

 • odczytywania i interpretowania danych przedstawionych w tekstach, tabelkach, diagramach i na wykresach.

 • obliczania obwodu wielokąta o danych długościach boków, obliczanie objętości prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi.

2.  Wyniki ogólne cz. II – język angielski:

klasa

śr. pkt.

% wyk.

zad.

1. Rozumienie ze słuchu

2. Znajomość funkcji językowych

3. Znajomość środków językowych

4. Rozumienie tekstów pisanych

15 pkt.

8  pkt.

6  pkt.

11 pkt.

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

śr.

% wyk

VI a

22,65

56,63

8,22

54,78

5,48

68,48

3,35

55,80

5,61

51,99

VI b

27,63

69,06

10,46

69,72

6,38

79,69

3,92

65,28

6,88

62,50

SZKOŁA

25,14

62,85

9,34

62,25

5,93

74,08

3,63

60,54

6,25

56,74

 

a) uczniowie z najwyższymi wynikami w klasie:

● VIa  Martyna Maszka  -  35 punktów na 40 możliwych, co stanowi 88 % poprawności wykonania zadań.

● VIb  Agata Szramka -  40 punktów na 40 możliwych, co stanowi 100% poprawności wykonania zadań

              Dominika Sulewska -  39 punktów na 40 możliwych, co stanowi 98% poprawności wykonania zadań,

              Julia Birna, Małgorzata Toczek - 37 punktów na 40 możliwych, co stanowi 93% poprawności wykonania zadań

b) rekomendacje:

·   Należy ćwiczyć wyszukiwanie szczegółowych informacji w tekstach pisanych.

Z diagnoz wynika, że uczniowie niewystarczająco dokładnie pracują z tekstem, tzn. nie szukają informacji np. poprzez podkreślanie w tekście fragmentów zdań i zaznaczanie w tekście prawidłowych odpowiedzi.

·  Należy utrwalać i rozwijać znajomość zasobu słownictwa, gdyż nieznajomość znaczenia nawet podstawowych słów i wyrażeń uniemożliwia poprawne wykonanie zadania.

·   Należy nadal ćwiczyć rozumienie tekstu czytanego (pytania ogólne  i szczegółowe, prawda/ fałsz).

·   Należy ćwiczyć posługiwanie się środkami językowymi adekwatnymi do danej sytuacji.

·   Należy doskonalić rozumienie ze słuchu przez słuchanie wszystkich nagrań dostępnych dla danego podręcznika.

·   Należy utrwalać funkcje językowe przez stosowanie metod aktywizujących.

·   Należy umieszczać w/w zadania w testach.

·   W czasie testów ćwiczyć umiejętność zarządzania czasem oraz maksymalizację szans.