Strona główna

Ogłoszenia
Wydarzenia
Wycieczki

Konkursy

Prace uczniów
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Kadra
Dokumenty szkoły
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
W MEDIACH
PEDAGOG SZKOLNY
ŚWETLICA SZKOLNA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
BIBLIOTEKA
Zajęcia pozalekcyjne
Historia szkoły
Osiągnięcia
BEZPIECZNY INTERNET
DIAGNOZY
UBEZPIECZENIE DZIECI
REKRUTACJA 
EKOLOGIA
SPORT

UCZNIOWIE
O SZKOLE

AUTORZY STRONY
© psplubichowo


ROK SZKOLNY 2018-2019
 


„Wychowywać kogoś, dziecko lub dorosłego,

to znaczy przede wszystkim podnosić go w jego własnych oczach”

(Simone Weil)                       

  

Działalność naszej świetlicy jest ważnym elementem systemu wychowawczego szkoły. Staramy się ją tak organizować, aby świetlica stała się uczniom bliska, aby dobrze się w niej czuli, by przebywanie w świetlicy nie było dla nich zbyt ciężkie.

    W czasie pobytu w świetlicy powinien się, więc znaleźć czas na swobodną zabawę, na odrabianie lekcji, zabawy na świeżym powietrzu, na czynności higieniczne i posiłki, a także na zajęcia wynikające z programu i planu pracy świetlicy.

     Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych w świetlicy zasad zachowania się. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów interpersonalnych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami.

 

Świetlica szkolna czynna jest codziennie od 700 do 1600.

 

W świetlicy przebywają uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych, na zajęcia dodatkowe oraz na powrót do domu. Głównym zadaniem świetlicy jest więc zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych.

 ŚWIETLICA SZKOLNA

W I PÓŁROCZU  ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Głównymi zadaniami świetlicy realizowanymi w ciągu całego semestru były:
• właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, czyli w czasie wolnym zajęć dydaktycznych,
• rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
• wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
• udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
• organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,
• współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym,
• opieka nad dożywianiem.

Świetlica w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 funkcjonowała w godzinach od 7.00 do 16.00. Praca świetlicy wynikała z jednozmianowej nauki uczniów w naszej szkole. W pierwszym półroczu świetlica objęła działalnością opiekuńczo-wychowawczą 257 uczniów z klas I-VIII. Ze świetlicy korzystały głównie dzieci dojeżdżające z miejscowości naszej gminy tj. 229 uczniów oraz 28 uczniów którzy przebywali w świetlicy na prośbę rodziców  ze względu na czas ich pracy. Do świetlicy uczęszczali uczniowie:

  • dojeżdżający, oczekujący na rozpoczęcie lekcji lub powrót do domu,

  • zapisani do świetlicy,

  • nie uczęszczający na lekcje religii,

  • oczekujący na zajęcia dodatkowe,

  • dzieci uczęszczające sporadycznie.

W pierwszym semestrze opiekę nad dziećmi w świetlicy sprawowało 10 nauczycieli pracujących w systemie zmianowym. Praca świetlicy przebiegała planowo  i systematycznie, zgodnie z wytyczonym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej. W czasie zajęć nauczyciele czuwali nad prawidłowym i poprawnym nawiązywaniu relacji między uczniami oraz przestrzeganiu zasad panujących w świetlicy. Tematyka zajęć opracowana była w rozbiciu na poszczególne miesiące roku szkolnego uwzględniając porę roku, dni uroczyste i świąteczne oraz najbliższe otoczenie uczniów. Nauczyciele  w  świetlicy pełnili dyżury podczas odjazdu dzieci do domu  na placu szkolnym, w czasie przerw  na śniadanie  i obiady  w stołówce Gimnazjum Publicznego w Lubichowie. Podejmowano także działania celem eliminacji negatywnych zachowań. We współpracy z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem szkolnym i rodzicami, na bieżąco rozwiązywano problemy wychowawcze.

Dla dzieci przebywających w świetlicy organizowane były między innymi następujące formy zajęć:

· Zajęcia plastyczno-manualne:

P_20181217_083238  P_20190118_122538 
P_20181217_083841 P_20190116_144024 P_20181217_083905
P_20190116_150358 P_20190118_124048 P_20190118_133358 P_20190121_122854
P_20190121_124455 P_20190122_083934 P_20190122_084421 P_20190130_150501

· Zajęcia dydaktyczne:

   

· Zajęcia sportowe i rekreacyjno-ruchowe:

P_20181019_123411 

· Zajęcia stolikowe: gry planszowe, układanki, karty, puzzle, klocki.

P_20190123_081011
   

· Zajęcia audiowizualne:

P_20181218_121902   P_20190109_133205

Ponadto w świetlicy organizowane były zajęcia czytelnicze, pogadanki na temat kultury zachowania, dotyczące bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły, podczas zabaw na boisku, w trakcie wakacyjnego wypoczynku oraz dotyczące utrzymania porządku w świetlicy. Zachęcano uczniów do samodzielnej i systematycznej nauki, pomagano w czasie odrabiania lekcji. Realizowano edukację prozdrowotną, proekologiczną, profilaktyczną. Najbardziej lubianymi przez dzieci były zajęcia  o charakterze plastyczno – technicznym, zabawy w grupach  z wykorzystaniem gier planszowych oraz gry zespołowe na świeżym powietrzu.

Prace uczniów eksponowane były na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę. Dekoracje były na bieżąco   zmieniane w zależności od pory roku i zbliżającego się święta.

P_20190129_090258  P_20190201_084727     
 P_20181217_084253  P_20181217_085348  P_20181218_122050 P_20181221_075851 
 P_20181221_075914 P_20181221_080103  P_20190121_122100  P_20190123_091240 
   P_20190129_084828    

 

Uczniowie naszej szkoły korzystali z obiadów, herbaty, mleka  i kefirów oraz owoców i warzyw.

Na dzień 21 stycznia  2019r. z obiadów korzystało 215 uczniów.

Liczba obiadów wydawanych codziennie w  stołówce Gimnazjum Publicznego dla naszych uczniów  kształtowała się następująco:

1. 87 obiady refundował GOPS w Lubichowie;                   

2. 5 obiadów opłacano  przez Radę Rodziców PSP w  Lubichowie;

3. 123 obiady, to posiłki płatne naszych uczniów.

Cena obiadu od września 2018r.  wzrosła  i dla dzieci obecnie wynosi 4 zł. na dzień. Uczniowie klas I – III, klasy V a, V b oraz klasy VIII korzystali w naszej świetlicy z herbaty. Pozostali uczniowie mieli zapewnioną herbatę w stołówce budynku PG. Ilość dzieci korzystających łącznie z herbaty wyniosła w styczniu 116 uczniów. Cena  herbaty od nowego roku szkolnego nie zmieniła się i dla dziecka  wynosiła 3 zł. na miesiąc. Dzieci z klas I-V od września do grudnia miały możliwość korzystania z owoców i warzyw w ramach programu „Szkoła z witaminą”. W  pierwszym semestrze korzystało z tego programu 334 uczniów. Od połowy września rozpoczęto również wydawanie mleka, kefirów dla dzieci z naszej szkoły z programu „Szklanka mleka”, z programu tego skorzystało 326 uczniów klas I – V.

ZAJĘCIA DODATKOWE                    

W ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów naszej szkoły  odbywały się zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej. W spotkaniach uczestniczyły dzieci  z zaburzeniami zachowania (nadpobudliwe, agresywne, wycofane) lub z problemami emocjonalnymi (z lękami, niepewne siebie), zaniedbanych wychowawczo, z rodzin dysfunkcyjnych, borykających się z trudnościami w nauce czy w kontaktach z rówieśnikami. Zajęcia ukierunkowane były na korektę zachowań niepożądanych, naukę norm i postaw, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Zajęcia oparte o szereg doświadczeń grupowych, w warunkach bezpiecznych i kontrolowanych dawały możliwość uczestnikom zweryfikowania swojego obrazu świata, negatywnych doświadczeń i dysfunkcyjnych wzorców zachowań. Dzieci zdobywały umiejętności społeczne niezbędne w procesie edukacji i pełnienia określonych ról społecznych, obejmowały także ćwiczenia sprzyjające rozwojowi osobistemu, budowaniu pozytywnej samooceny i własnej wartości. Uczono radzenia sobie z emocjami  – rozpoznawania ich, nazywania, wyrażania, rozwijania zainteresowań i identyfikowaniu możliwości ich realizacji. Na zajęciach tworzono atmosferę bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, czuwano nad tym, by między dziećmi wytworzyło się poczucie więzi i chęć współpracy.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia komputerowe które nie tylko dostarczały zabawy, ale również uczyły. Spotkania te odbywały się w środy co dwa tygodnie. Pozostałe spotkania odbywały się; w każdą środę dla  dzieci z Lubichowa oraz uczniów dojeżdżających. W każdy wtorek zajęcia dla uczniów prowadzone były również w Ocyplu przez. W czasie zajęć dzieci brały udział w pogadankach, zabawach integracyjnych, grach oraz miały możliwość skorzystania z posiłku. Uczniowie z pełną świadomością mogli liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc terapeutyczną.

  Bożena Bławat  


PLAN   GODZIN   WYCHOWAWCÓW   ŚWIETLICY   W   ROKU   SZKOLNYM   2018/2019 

WAŻNY OD 24.09.2018 r.DYŻURY   WYCHOWAWCÓW   ŚWIETLICY   PRZY   ODWOZACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

WAŻNY OD 24.09.2018r.

 


 

 

ŚWIETLICA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

ŚWIETLICA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

ŚWIETLICA ROK SZKOLNY 2015/2016